Vedtægt for Skovby Kirkegård

 

A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

 

§ 1

 

Kirkegården ejes af Skovby kirke og bestyres af Skovby menighedsråd.

 

§ 2

Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet nedsatte kirkegårdsudvalg.

Stk. 2. Tilsynet med driften påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne i vedtægt for kirkeværgen.

Stk. 3. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte graver under ansvar overfor menighedsrådet og i overensstemmelse med arbejdsbeskrivelse for graverstillingen samt bestemmelserne i denne vedtægt.

Stk. 4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet.

 

§ 3

Kirkeværgen og graveren opbevarer hver et eksemplar af såvel kirkegårdskortet som kirkegårdsprotokollen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser.

Stk. 2. Kirkegårdsprotokollen skal føres i en af Kirkeministeriet godkendt standardprotokol eller en anden af Kirkeministeriet godkendt kirkegårdsprotokol. Kirkegårdsprotokollen kan føres på edb i et af Kirkeministeriet godkendt system.

Stk. 3. Mindst en gang årligt skal gravpladserne på kirkegården sammenholdes med begge eksemplarer af kort og protokoller, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Kort og protokoller skal forevises ved syn over kirkegården.

 

B. Gravsteder

 

§ 4

Den bestående kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt.

 

Erhvervelse og fornyelse

§ 5

Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder – gravstedsret – og om nedsættelse af kister eller urner såvel i nye som i bestående gravsteder sker til kirkeværgen/graveren.

Det er ikke muligt at reservere gravsted på forhånd.

 

§ 6

I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger kirkeværgen/graveren et gravstedsbrev.

Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet foretages påtegning herom på gravstedsbrevet.

 

§ 7

Begæring om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes til begravelse af en person som:

1) har bopæl i sognet

2) er uden sogns boende, men har en særlig tilknytning til sognet, idet særlig tilknytning foreligger, hvis den uden sogns boende tidligere har haft bopæl i sognet, har nære pårørende, der bor i sognet eller har ægtefælle/registreret partner, forældre eller børn begravet på en kirkegård i sognet.

Stk. 2. Der kan tillige erhverves gravstedsret til begravelse af andre efter menigheds-rådets nærmere bestemmelse.

Stk. 3. Når der udlægges gravplads til en gift person/registreret partner, skal der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle/registrerede partner umiddelbart ved siden af den anviste gravplads. Dette gælder også i tilfælde, hvor der uden vederlag udlægges gravsted for en ubemidlet afdød. Ægtefællen/den registrerede partner bevarer retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.

 

Stk. 4. Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk. 1, til at få en gravplads udlagt uden vederlag.

Stk. 5. Gravsteder kan udlægges med indtil 4 gravpladser. Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette alene ske med menighedsrådets/kirkegårdsbe­styrelsens godkendelse.

Stk. 6. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det.

Stk. 7. På kirkegården kan der kun indgås aftale om én brugsperiode ad gangen.

 

§ 8

Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden efter den seneste begravelse eller urnenedsættelse overstiger den løbende brugsperiode.

 

§ 9

Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, fremgår af aftalen om erhvervelse eller fornyelse.

 

§ 10

Gravstedsretten kan kun overdrages med menighedsrådets samtykke.

 

§ 11

Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren af brugsretten rette henvendelse til kirkeværgen/graveren herom i rimelig tid før den løbende brugsperiodes ophør.

Stk. 2. Sker sådan henvendelse ikke, sender kirkeværgen/graveren indehaveren af brugsretten en påmindelse om fornyelsen. Påmindelsen sendes med afleveringsattest. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af grav­stedsretten, hjemfalder gravstedet, og hvad der findes derpå til kirkegården.

Stk. 3. Indehaveren af brugsretten kan dog inden 8 uger efter brugstidens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder. I så fald skal eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand. Orientering herom skal gives i den foran omhandlede påmindelse.

 

Nedlæggelse og regulering

§ 12

Erhvervelse eller fornyelse af brugsretten til et gravsted for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse.

 

§ 13

Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændring af bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården.

 

Gravstedernes indhegning

§ 14

Gravstederne må ikke uden menighedsrådets/kirkegårdsbestyrelsens godkendelse hegnes med andet end levende hegn. Undtagelse kan kun gøres, hvor den stedlige tradition tilsiger det.

Stk. 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom.

Stk. 3. Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt ved lige på foranstaltning af ejeren af gravstedsretten. Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegården, kan efter menighedsrådets beslutning og med provstiudvalgets forudgående godkendelse forlanges fjernet.

Stk. 4. Nyopsætning af gravstedsindhegninger af træ- og jerngitterværk, murværk eller lignende kan ikke godkendes.

 

Gravstedernes beplantning

§ 15

Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet forlange dem beskåret eller fjernet.

Stk. 2. Træer må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står, og uanset af hvem plantningen er bekostet.

 

Gravminder

§ 16

Gravmindernes opstilling må indordnes den lokale tradition, hvis en sådan findes, f.eks. en ensartet vendt opstilling med gravmindernes forside mod øst.

Stk. 2. Menighedsrådet påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende. Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de, hvis de ikke er registrerede som bevaringsværdige, af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården. Provstiudvalgets afgørelse kan påklages til biskoppen.

Stk. 3. Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.

Stk. 4. Menighedsrådet må ikke fjerne registrerede gravminder fra kirkegården. Ved registrerede gravminder forstås gravminder, der er registreret i henhold til bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 329 af 29. marts 2014 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, kapitel 4. Menighedsrådet sørger for, at indehaverne af brugsretten, så vidt dette er muligt, gøres bekendt med registreringen.

Stk. 5. På menighedsrådets begæring har indehaverne af brugsretten pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder.

Stk. 6. Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegården, påhviler menighedsrådet.

 

Gravstedernes vedligeholdelse

§ 17

Indehaveren af brugsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes.

Stk. 2. Det påhviler den af menighedsrådet bemyndigede person at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse.

Stk. 3. Hvis indehaveren af brugsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal menighedsrådet tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægt fastsatte takst.

Stk. 4. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal menighedsrådet ved brev, der sendes med afleveringsattest til indehaveren af brugsretten pålægge denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger.

Stk. 5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, eller den fastsatte betaling herfor ikke er erlagt, kan menighedsrådet lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller gruslægge, men gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før udløbet af den periode, for hvilken brugsretten er erhvervet. Med skriftligt samtykke fra indehaveren af brugsretten kan gravstedet dog på ny anvendes til begravelse, når fredningstiden fra den senest foretagne begravelse eller urnenedsættelse er udløbet.

 

§ 18

Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.

 

§ 19

 

Kirkegården renholder gravsteder mod betaling efter reglerne i kirkegårdens takstblad.

Stk. 2. Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod indbetaling til stifternes fælles betalingscenter (GiasCenter) en gang for alle af et beløb, som er fastsat i kirkegårdens takstblad, for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.

Stk. 3. Engangsbeløb for længere tid end en fredningsperiode fastsættes ved aftale. Stk. 4. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværgen, graveren eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at oppebære eller forvalte renter og/eller hovedstol af en til dette formål i et pengeinstitut indsat kapital.

 

Særlige bestemmelser for kistegrave

§ 20

Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for kistegrave 25 år. Fredningstiden for børnegrave er 15 år.

 

§ 21

En gravplads for en voksen skal være 1,20 x 2,00 meter, og hvor gangen foran gravstedet indgår i gravstedslængden. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 meter jord over kistelåget.

Stk. 2. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med menighedsrådets samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.

 

§ 22

Der kan ikke tillades anvendelse af jern-, zink- eller egetræskister.

Stk. 2. Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets samtykke og stiftsøvrighedens godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen.

 

§ 23

Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra biskoppen og efter indhentet erklæring fra sundhedsmyndighederne.

 

Særlige bestemmelser for urnegrave

§ 24

Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for urnegrave  12 år.

 

§ 25

Et urnegravsted skal være 1,50 x 1,50 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m jord over urnen.

Stk. 2. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri.

Stk. 3. Urner skal nedsættes således, at de forbliver urørte i hele fredningsperioden, også af senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet.

 

§ 26

Urner af plasticmateriale eller andet langsomt forgængeligt materiale kan kun jordfæstes med tilladelse fra menighedsrådet.

Stk.2. Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af menighedsrådet, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale og en forhøjelse af taksten i forhold hertil.

 

§ 27

Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra menighedsrådet.

 

Øvrige bestemmelser

§ 28

 

Stk. 1. Urne- og kistegrave i Naturgravstedsområdet:

Arealet er beplantet med heldækkende bunddække af Waldsteinia Ternata (guldjordbær). Herudover kan Menighedsrådet lade arealet pryde med stauder og løg.

Der kan nedsættes urner og kister i arealet efter menighedsrådets anvisninger.

Gravstedsstørrelsen er for urner 1,50 x 1,50 meter og for kister 1,20 x 2,60 meter.

Der kan nedsættes 2 urner/2 kister i hvert gravsted.

Der må på gravstederne anbringes en mindesten.

Mindestenen skal være i ukløvet natursten med inskription af indhuggede bogstaver/tal. Skriften skal være sort.  Eksempel kan ses hos graveren.

Mindestenen må ikke bære yderligere dekoration.

Mindestenens størrelse skal være 45-60 cm i bredden, 40-55 cm i højden og 20-50 cm i dybden.

Der må ikke placeres støttesten bag mindestenen, der skal være orienteret mod øst.

Der må ikke foretages yderligere beplantning i forbindelse med gravstedet. Blomster må kun anbringes ved mindestenen, hvis der er anskaffet en granit/stenvase (max. 1 vase pr. gravsted). Vasen må ikke være synlig over bunddækket. Eksempel på en godkendt vase kan ses hos graveren.

Herudover lægges blomster, kranse, puder m.m. på græsarealet omkring blodbøgen, hvor også blomster og kranse lægges i forbindelse med bisættelse og begravelse.

Gravsteder i Naturgravstedsområdet kan udelukkende erhverves som legatgravpladser.

Ønsker et efterlevende familiemedlem, at få gravsted i forbindelse med afdøde, vil dette være muligt.

 

Stk. 2. Urne- og kistegrave i Fællesplæne med mindeplade:

Gravstedsstørrelsen er for urner 1,50 x 1,50 meter og for kister 1,20 x 2,60 meter.

Der kan nedsættes 2 urner/2 kister i hvert gravsted.

Der må på gravstederne anbringes en mindeplade (0,40 x 0,50 meter) i plan med græsset.

Mindepladen skal være udført i granit af typen Bornholmsk Paradis eller Svensk Halmstad

Prøver af sten og skrifttyper kan ses hos graveren.

Gravstederne må pyntes med buketter eller kranse.

Blomster må kun anbringes ved mindepladen, hvis der er anskaffet en granit/stenvase (max. 2 vaser pr. gravsted). Vasen må ikke være synlig over græsplænen. Eksempel på en godkendt vase kan ses hos graveren.

Gravsteder i Fællesplæne med mindeplade kan udelukkende erhverves som legatgravpladser.

Ønsker et efterlevende familiemedlem, at få gravsted i forbindelse med afdøde, vil dette være muligt.

 

Stk. 3. Urne- og kistegrave i Fællesplæne uden mindeplade:

Gravstedsstørrelsen er for urner 0,50 x 0,50 meter og for kister 1,20 x 2,60 meter.

Der kan nedsættes 1 urne/1 kiste i hvert gravsted.

Der må ikke anbringes noget på gravstedet.

Blomster og lignende må kun anbringes på det brostensbelagte areal foran den fælles mindesten.

Gravsteder i Fællesplæne uden mindeplade kan udelukkende erhverves som legatgravpladser.

 

§ 29

Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan normalt finde sted på alle hverdage, dog ikke 1. juledag, 1. påskedag og 1. pinsedag.

 

C. Ordensbestemmelser

 

§ 30

Ved anlæg/omlægning af gravsted må der kun anvendes natursten.

       Stk. 2. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af    

       blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af

       gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige  

       strafansvar.

       Stk. 3. Kirkeværgen/Graveren er forpligtet til at påtale enhver krænkelse af

       kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende  

       ordensbestemmelser til kirkegårdsudvalget.

16)  Ved anlæg/nyanlæg af gravsteder må der alene anvendes natursten.

 

D. Takster

 

Der henvises til kirkegårdens takstblad, som kan ses på kirkens hjemmeside www.skovbykirke.dk eller ved henvendelse til graveren.

 

 

Skovby Menighedsråd, den 24. november 2015

 

Anders Lindberg

 Menighedsrådets formand