Kirkens inventar

Den korte version :

Det beskedne inventar omfatter karakteristiske arbejder af landsbysnedkeren Morten fra Skovby: Altertavle og den signerede prædikestol fra omkring 1600. Fra samme tid stammer de enkle stoleradegavle. Den romanske døbefont udmærker sig ved sine otte løvefigurer frem for andre østjyske fonte. Klokken er støbt 1801 ved bidrag fra 21 sognemænd, der nogle år tidligere, i 1782, havde erhvervet kirken.

Den længere version :

Prædikestolen er udført af Morten Snedker fra Skovby omkring 1600. Han har sandsynligvis også fremstillet alterbordet og altertavlen, samtidig.

 

Altertavle

Altertavlen  er næsten identisk med tavlen i nabosognet Sjelle, men mere beskeden. Tavlen står med en nystaffering fra en istandsættelse i 1945, udført af Hans Rasmussen, Fåborg.

Tavlen har følgende indskrifter:

I frisen: "Du skal tilbede Herren.... Matth. IV, kap. 10"

I storstykkets sidefelter: "Kommer hid til mig...." (tildels efter Math. 11,28) og "Mit legeme gives for Eder" (til dels efter Luk. 22,19.)

I postamentfelterne: "Herrens frygt er Had til det Onde. Ordsp VIII, 13 - Bærer hverandres Byrder... Gal. VI, 2 - Salige ere de, som stifte Fred. Matth. V, 9".

Tavlens to oliemalerier stammer formentlig fra en restaurering i 1826, hvor Rasmus Nielsen (en af sognemændene og sognefoged) lod koret male. I topfeltet ses et englehoved i gule skyer og i midtfeltet Kristus på korset.

Alterkalken i sølv er fra 1596, omlavet i 1763 af guldsmed Anders Pedersen Schanderup i Skanderborg. Han forgyldte kalken og gjorde den større. Den er senest istandsat i 1998 af Søren Weitmiger, Borggade, Århus.

Alterbægre - 56 stk - 38 stk. i plet-sølv, mens 18 stk. i ren sølv er skænket af Marie Andersen, enke efter gårdejer Anton Andersen, Skovby. Han døde 21. februar 1935, og bægrene blev skænket til Skovby Kirke i 1936.

Disken er muligvis lavet samtidig med kalken. Den er udført i tyndt gods, flad og glat, med et indgraveret Georgkors.

Oblatæsken  er fra Den kongelige Porcelænsfabrik, udført i 1863. Den er sort med guldkors og guldkanter.

Alterstagerne fra 1734 er lavet af messingblik, 51,5 cm høje.

Altertavle

Alterskranken  fra 1700-tallet står med syv felter med hjerteformede gennembrydninger. Den står tværs over koret med en låge i næstyderste felt i hver ende. Kun den venstre er i brug i dag.

Døbefonten

Døbefonten er et særkende for Skovby Kirke. Den  er nemlig én af kun to døbefonte i Danmark, der kendetegner sig ved hele otte løvehoveder. Den anden står i Krogstrup på Sjælland. Fonten tilhører de østjyske løvefontes klassiske type, herunder den såkaldte "Galtengruppe" med de nærmeste paralleller i Skjørring og Sønder Galten.

De otte løver er gengivet som relieffer på kummen. De er anbragt parvis, modstillet, siddende på halen med fælles fremspringende mandshoved.

På foden findes relieffer med menneskehoveder, fugle med udbredte vinger og liggende løver.

Dåbsfadet er fra omkring 1905, af messing med en glat krave med ombøjet kant, 75 cm. i tværmål. I denne er isat en glat skål, der måler 28,5 cm. Begge dele forgyldt.

Dåbskanden fra 1927, udført i messing, 32 cm høj, er udført af "Erstad, Århus". Den er identisk med bl.a. Storring Kirkes dåbskande.

Prædikestolen

Prædikestolen,  udført og signeret af Morten snedker (MOTEN SNEKER) fra Skovby mellem 1600 og 1605. Navnet på den daværende præst, Niels Thomsen, er indgraveret i prædikestolen, og han var præst i Skovby Kirke fra 1600 - 1605. Opgangspanelet og lydhimmel er bygget samtidig. Morten snedker har leveret  prædikestolen til flere af de omliggende kirker, blandt andet Skivholme. I de store felter er der malerier fra 1654.

Stolen består af fem fag, et sjette danner vægpanel mod sydvæggen.

Morten Snedker har åbenbart gjort noget særligt ud af prædikestolen til sin lokale kirke. Som den eneste af de prædikestole, han har bygget, er denne udformet med kannelerede hjørnesøjler med profilbaser og enkle fantasikapitæler. Der er bl.a. tre barne-englehoveder samt rosetter og blade som udsmykning. I felterne er der indskrifter med bibelcitater.

I Prædikestolen er indgraveret navnene på de personer, der stod for stolens opstilling:

Provsten: "Niels Lavrisen Hais Provist" - Sognepræsten: "Niels Thomesen sogne prest" - Kirkeværgen: "RMS: kv:" og LIH:kv."

I Prædikestolen er indgraveret navnene på de personer, der stod for stolens opstilling

Snedkeren: "Moten sneker".

Stolen hviler på en rund stolpe.

Lydhimmelen er sekssidet og udsmykket med roset og englehoved.

Prædikestolen er stafferet i 1654, malet i forbindelse med kirkens hovedrestaurering i 1887 og hovedrestaureret i 1916. Hovedfarven er gulbrun med rig anvendelse af metal, guld og sølv samt en del farver.

Storfeltsmalerierne forestiller Kristus, stående med sit kors, flankeret af andre stående personer med glorie og en bog i hånden.

Stolerækkerne

Stolerækkerne er fra omkring 1600, restaureret i 1754, 1866 og 1914-15. De er enkle med glatte gavle og faste fodskamler.

Kirkekisten , der i dag står i våbenhuset, er sandsynligvis fra 1500-tallet, af eg, er beslået med tætsiddende, lodrette jernbånd på sider og låg. Den er forsynet med en stor jernlås, og er tidligere anvendt til opbevaring af kirkens sølvtøj og messeklæder. Kisten tilhører en type, der især er kendt i Sønderjylland.

Salmenummertavlen er fra 1887. Blev ophængt igen i 1998 efter at have været nedtaget i en periode.

Belysningen er to lysekroner med otte dobbeltarme og otte prydarme, ophængt i skibet. På væggene ti lysearme.

Orgelet er bygget af Marcussen & Søn, Åbenrå i 1983.

Ved at klikke på nedenstående link, kan du høre en prøve på vores orgel.

Orgel Skovby kirke, 2018.wav